About us

เกี่ยวกับเรา

Image

ฉัตต์เกล้าสยาม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิง

เปิดให้บริการในการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพและการประคับประคอง ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มุ่งเน้นในการให้บริการโดยยึดหลักทฤษฎีของผู้สูงอายุ ความรู้และความชำนาญในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ เป็นการอยู่อย่างมีคุณค่า มีความสุข และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากที่สุด

สุขใจ

การสร้างเสริมให้ผู้สูงวัย ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้ง การใส่ใจและดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนให้ญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดูแลผู้สูงอายุ ประคับประคองผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้อยู่อย่างอบอุ่น และมีความสุข สุขทั้งกายและสุขทั้งใจ

ปลอดภัย

สภาพแวดล้อมที่สะอาด ไม่แออัด พื้นไม่ลื่น ราวเกาะสำหรับเดินทั่วทั้งศูนย์ รถเข็น และอุปกรณ์ช่วยเดินมีจำนวนมาก ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิดสามารถมองเห็นได้ทุกจุด และ Nurse Call ติดทุกเตียงของผู้สูงอายุสำหรับกดเรียกเจ้าหน้าที่กรณีขอความช่วยเหลือ

ได้มาตรฐาน

ดูแลโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมามากกว่า 20 ปี รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการและ นักกิจกรรม การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับโรค และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบถ้วนและได้มาตราฐาน พร้อมในภาวะ เจ็บป่วย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และในภาวะวิกฤต ระบบส่งต่อยังโรงพยาบาลใกล้ศูนย์ฯ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนสถานที่ภายในศูนย์ ได้ตามมาตรฐาน ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

บริษัท ฉัตต์เกล้าสยาม จำกัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง

เลขที่ 8 ซ.เพชรเกษม 77/4-11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

ติดต่อ

โทรศัพท์
065 652 6497 คุณปูน 
081 291 9082 คุณช่อ 

Email: chattklao.info@gmail.com