เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมามากกว่า 20 ปี รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการและ นักกิจกรรม การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ปุณยวีร์ อัครอรุณพัฒน์

ปุณยวีร์ อัครอรุณพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหาร)

จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2543
ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562

ประสบการณ์ การทำงานด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมามากกว่า 20 ปี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ พว.5311155172
วริศรา อินทรแสน

วริศรา อินทรแสน

นักกายภาพบำบัด

จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2549
ปริญญาโท สาขาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556

ประสบการณ์ ด้านกายภาพบำบัดมากวก่า 10 ปี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ก.4135
รุ้งรวี พฤกษพงศ์

รุ้งรวี พฤกษพงศ์

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2558
ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) โรงเรียนดิษฐาราการบริบาล หลักสูตร 6 เดือน ปี 2559

ประสบการณ์ การทำงานแผนกออกหน่วยโรงพบาบาลตำรวจ 1 ปี
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก ICU โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศ 2 ปี
นอกจากนี้เรายังมี แพทย์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกิจกรรม หมุนเวียนเข้ามาช่วยดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง