Image
เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมามากกว่า 20 ปี รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการและ นักกิจกรรม การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้เรายังมี แพทย์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกิจกรรม หมุนเวียนเข้ามาช่วยดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง